Категория

Седмичен Новини

1 Котли
Как да направите котел с дълготрайно изгаряне на дърва и въглища със собствените си ръце
2 Котли
Пиролизни котли - рационален подход към проблема за отоплението и изхвърлянето на отпадъци
3 Котли
Отопление на въздуха комбинирано с изчисление на вентилацията
4 Гориво
Как да направите парно отопление от печката
Основен / Котли

Инсталиране на акварел в апартамент


Инсталирането на AGV ли е забранено? Навсякъде те казват, че е забранено. Но хората (трети страни) взеха парите и скоро администрацията ще даде разрешение. Въпросът е, как мога да получа разрешение, не ме заплашва? Така че инсталацията е законна, тъй като има разрешение?

реакция по
Погодина Светлана Николаевна Адвокат

Очевидно искате да инсталирате AGV в апартамент в жилищна сграда, просто питате. Не всичко е ясно. Единственото, което мога да кажа, е, че имате право да откажете да оспорите в съда.

FZ "На Топлофикация" (ст. 15): Не отивайте в битово отопление в жилищни сгради с индивидуални стайни източници на топлинна енергия, списъкът на които се определя от правилата за свързване (свързване към мрежата) до системите за доставка на топлинна енергия, одобрени от правителството на Русия, ако бъдат приложени в правилната реда на присъединяване (технологична връзка) към системите за топлоснабдяване на жилищни сгради. Въпреки това, някои от тях са валидни, при спазване на ограниченията: Според RF Правителствен указ от 16 април 2012 N 307 на "По нареждане на свързване към отоплителната система и за изменение на някои актове на Руската федерация" 44. Списъкът на индивидуална стая източници на топлина, които са забранени да се използват за отопление на жилищни помещения в жилищни сгради, когато има правилно свързано свързване към отоплителни системи, с изключение на случаите, определени от отоплителния кръг abzheniya включва топлинни източници на енергия, работещи на природен газ не отговарят на следните изисквания: със затворена (запечатан) на горивната камера; присъствие сигурност автоматизация, осигуряване на прекратяване на подаването на гориво при прекратяването на доставките на електрическа енергия по веригата за защита на вина, когато горелката пламък изчезването на, когато налягането на охлаждащата течност падне под граничната стойност, когато максималната допустима температура на охлаждащата течност, а в нарушение на дим; температура на охлаждащата течност - до 95 градуса по Целзий; налягане на топлоносителя - до 1 МРа. Обжалване на отказа в съда (член 441 от Гражданския процесуален кодекс на Руската федерация (в качеството на доказателствата в съда да поиска проверка на техническата възможност за инсталиране на AHW.

Клауза 7.3.7 Изграждане Код на Руската федерация и на правилата на "жилищни сгради" (за изрезки от 31.01.2003), приети и влезли в сила от национален строителен комитет на RF на 23-ти Юни 2003 №109, в апартаментите и обществени сгради, построени в стойностите на многофамилни жилища, в допълнение към помещенията на детски и лечебни заведения е разрешено да се инсталират отделни системи за топлоснабдяване с топлинни генератори на природен газ с затворени горивни камери.

Според стр 5.5,5.6 SP 7.13130.2009, топлинни източници, използващи газообразни горива с затворена горивна камера, могат да се използват като източници на топлина за жилищни отоплителни системи за жилищни жилищни сгради с височина не повече от 9 етажа и обществени помещения, застроени в тях от обществено значение. Топлинните генератори с обща топлинна мощност и по-малко могат да бъдат инсталирани в апартаменти, кухни, коридори, нежилищни помещения. Комините трябва да бъдат снабдени вертикално и без стесняване. Не е разрешено инсталирането на комини от всеки генератор на топлина през външните стени на жилищни жилищни сгради. Входът на въздуха за топли генератори с затворена горивна камера трябва да се извършва от въздуховодите директно извън сградата. EMERCOM на Русия не участва в процеса на одобрение за инсталиране на отделни газови котли в жилищна сграда.

В съответствие с препоръките на SNiP 41-01-2003 "Отопление, вентилация и климатизация", жилищните отоплителни системи се използват за отопление и топла вода на жилища в жилищни сгради. Като източници на топлина на системите за подаване на топлинна енергия в помещенията се използват индивидуални топлинни генератори - автоматизирани котли с пълна готовност за завод, работещи без постоянен персонал.

За жилищни сгради се използват топлинни генератори: със затворена (херметична) горивна камера; автоматична безопасност се гарантира прекратяване на доставките на гориво по време на прекъсване на електрозахранването, ако целите за защита на вина, изчезването на горелката пламък, когато налягането на охлаждащата течност падне под граничната стойност, когато допустимата температура на охлаждащата течност при справяне с дим; с температурата на охлаждащата течност до грама; с налягане на охлаждащия агент до MPa.
Входът на въздух за горене в топлопроизводители с затворени горивни камери трябва да се извършва от въздуховодите директно извън сградата. Забранено е да се пускат комини през жилищните помещения. Подът на сградата с инсталацията на котли за индивидуално отопление на НТИ не се регулира, но в същото време не повече от 8 топлинни генератора и не повече от един генератор на топлина на пода могат да бъдат свързани към един колективен комин.

Газовата служба на града издава "технически условия" за монтаж на котли за индивидуално отопление и топла вода, а котелът се пуска в експлоатация, когато коминът е издаден от Пожарната инспекция.

Частичното прекъсване на наемателите от централизираното топлоснабдяване подобрява циркулацията на топлоносителя на отоплителната система на останалите потребители, което може да изключи целесъобразността от преминаване на цялата къща към индивидуално отопление на апартамента. Освен това, при прехвърлянето на жилищното отопление на къщата като цяло трябва да се вземе предвид възможността за доставка на газ, като се вземат предвид допълнителните натоварвания.

В съответствие с параграф 1.7.2. Правилника на жилищния фонд на техническата експлоатация, одобрен от Държавния комитет на Руската за строителство и жилища и комуналните услуги на 27 септември 2003 г. № 170 подобряване и реконструкция на жилищни сгради и апартаменти (стаи) водят до нарушаване на силата или унищожаването на носещи конструкции на сградата, в нарушение на инженерни системи и / или оборудване, инсталирани на него, влошаване на безопасността и външния вид на фасадите, не се допуска нарушение на пожарогасителните устройства.

В съответствие с клауза 15 от чл. 14 от Федералния закон на Украйна от 27 декември 2010 г. № 190-ФЗ "за топлоснабдяването" (това правило влезе в сила на 1 януари 2011 г.), се забранява преминаването към отопление на жилищни помещения в жилищни сгради, топлинна енергия, списъкът на които се определя от правилата за присъединяване към системи за топлоснабдяване, одобрени от правителството на Руската федерация, ако има връзка с топлоснабдителните системи на жилищни сгради, извършена по подходящ начин, с изключение на случаите, определени от схемата доставки.

Действащите правила за свързване на обект за изграждане на капитал към мрежите за инженерна и техническа поддръжка, одобрени с Указ на Правителството на Руската федерация № 83 от 13 февруари 2006 г., изменен с Резолюция № 940 от 27 ноември 2010 г., не са установени.

Ако имате разрешение, имате законното право да инсталирате. Но ако администрацията откаже, тя има право да оспори отказа на съда.

Как законно да се инсталира AOGV в жилищна сграда?

Добре дошли! Живея в жилищна сграда и искам да инсталирам AOGV в апартамента си. Проблемът е, че местното правителство е против него! Кажи ми как да разреша въпроса си с положителен резултат? Благодаря предварително.

Адвокат Отговори (1)

Добър ден Анна!

Най-вероятно вашата ситуация ще бъде много трудна за разрешаване поради следното:

Съгласно клауза 15 от член 14 от Федерален закон № 190 "За топлоснабдяване" се забранява преминаването към отопление на жилищни помещения в жилищни сгради, използващи индивидуални жилищни източници на топлинна енергия, списъкът на които се определя от правилата за присъединяване към системи за топлоснабдяване, одобрени от правителството на Руската федерация реда на присъединяване към системите за топлоснабдяване на жилищни сгради, с изключение на случаите, определени от схемата за подаване на топлинна енергия.
Инсталирането на неговата независима отоплителна система е отхвърляне на централизираното отопление и включва подмяна и трансфер на инженерни мрежи и оборудване, изискващи промени в техническия паспорт.
Съгласно чл. 25 от Кодекса за жилищно строителство на Руската федерация, тези действия са реорганизация на жилището, чиято процедура е регламентирана както от глава 4 от Жилищния кодекс на Руската федерация, така и от разпоредбите на Кодекса за устройствено планиране на Руската федерация за реконструкцията на вътрешната отоплителна система.
В съответствие с Част 1 на чл. 25 от Правилника за техническа експлоатация на жилищния фонд, одобрен с Постановление на Държавния комитет на Руската федерация за строителство и жилищно-комунална сграда № 170 от 27 септември 2003 г., подмяната на отоплителното оборудване е реорганизация на жилището.
Част 1 от чл. 26 от Кодекса за жилищното строителство на Руската федерация установява, че реорганизацията на жилищните помещения се извършва в съответствие с изискванията на закона, съгласувано с местното правителство въз основа на решението му.
За да извърши реорганизацията и / или реконструкцията на жилище, собственикът на това помещение или упълномощено от него лице (наричано по-долу "заявителят") на органа, който координира, на мястото на жилището и / или пренастроеното жилище, пряко или чрез мултифункционален център в съответствие в съответствие с процедурата, установена от правителството на Руската федерация, споразумението за сътрудничество е:
1) заявление за реорганизация и (или) реконструкция във формата, одобрена от федералния изпълнителен орган, упълномощен от правителството на Руската федерация;
2) документи за собственост върху реорганизираните и / или реконструирани жилищни помещения (оригинали или нотариално заверени копия);
3) проект за реорганизация и / или реконструкция на преустроени и / или преработени жилищни помещения, подготвени и изпълнени в съответствие с установената процедура;
4) технически паспорт на реорганизираните и / или преустроени жилищни помещения;
5) писмено съгласие на всички членове на семейството на работодателя (включително временно отсъстващи членове на семейството на работодателя), които заемат реорганизираните и / или пренасрочени жилищни помещения въз основа на договор за социално отдаване под наем (ако заявителят е упълномощен от наемодателя да предостави документите, наемател на реорганизираното и / или преустроено жилище съгласно договор за социално отдаване под наем);
6) сключването на органа за защита на паметниците на архитектурата, историята и културата на допустимостта на реорганизацията и / или реконструкцията на жилищни помещения, ако такова жилище или къща, в които се намира, е паметник на архитектурата, историята или културата.
Съгласно клауза 1.7.2 от Наредба № 170, преоборудването и реконструкцията на жилищни сгради и апартаменти (помещения), водещи до разрушаване на здравината или разрушаване на носещите конструкции на сграда, нарушаване на инженерните системи и / или оборудване, инсталирани върху нея, влошаване на безопасността и външния вид фасади, противопожарни прекъсвания не са позволени.

В момента бих ви посъветвал да се опитате да получите проект.

Търсите отговор?
По-лесно е да попитате адвокат!

Посъветвайте се с нашите адвокати - това е много по-бързо от намирането на решение.

Индивидуално отопление в апартамента - какво казва законът?

Онзи ден се чудех за дизайна на индивидуалното отопление в апартамента, който е свързан с централната отоплителна система. Просто казано - ако апартаментът се отоплява от отоплителната система, възможно ли е да поставите своя собствен газов котел?

Какво казва законът?

Член 14 от Федералния закон за топлоснабдяването

Забранено е преминаването към жилищно отопление в жилищни сгради чрез използване на индивидуални източници на топлинна енергия за апартамент, чийто списък се определя от правилата за свързване (технологична връзка) с топлоснабдителни системи, ако има връзка (технологична връзка) към системите за топлоснабдяване на жилищни сгради, с изключение на делата, определени от веригата за подаване на топлина

Просто казано, не можете да инсталирате котела, ако не е предвиден в схемата за захранване с топлинна енергия на MKD и ако източникът на енергия, работещ на природен газ, не отговаря на тези технически изисквания.

Както можете да видите, законодателят не забранява изрично инсталирането на индивидуален отоплителен котел в апартамент. Но за неговото инсталиране е необходимо да се премине през времева процедура за събиране на подписи на съседи, договаряне на технически условия, проект и други подобни. Прекъсването от общата система за топлоснабдяване се счита за реорганизация (реконструкция) на общата собственост на МКД. Съответно, прилагането му изисква съгласието на всички собственици на помещенията и областната администрация. Повече информация за процедурата за одобрение можете да намерите в писмото на Министерството на строителството, както и в определението за съда тук.

Какво ще кажете за плащането за отопление?

Тук е само един неприятен момент - законът не съдържа формула, която би позволила да се разгледат отделно плащането за отопление в апартамент и плащането за ЕДИН за топлина. Логично е да се предположи - имам собствен бойлер, затова плащам само за отопление в общите части на жилищна сграда, нали?

Но не, организациите за доставка на топлинна енергия на много хора, които са преминали към отделна топлина, продължават да начисляват общата сметка за отопление, включително и площта на апартамента. Знам случаи, когато термичната мрежа издава писмено съгласие да изключи собственика от централната система, но продължи да събира сметката. Всъщност, срещу какво биха били против, защото можете да продължите да събирате такса. Тъй като отоплителната система е една и съща за MCD. Стандарт, който би позволил да се определи такса за топлинна енергия отделно за апартаменти и общи помещения, все още не е приета.

По този въпрос във Върховния съд през 2015 г. представителят на Министерството на строителството на срещата обясни, че е планирано да се внесат промени в закона (а вече в началото на 2018 г. - но все още няма изменения). Процесуалният спор се отнася до изчисляването на плащането на топлинна енергия за апартамента, който е отделен от общия бойлер на отоплителната мрежа. Върховният съд в определението тогава посочи, че такова изчисление е законно и празнината в закона не отклонява от неговата вярност.

И през 2017 г. Върховният съд в друг случай вече е решил това

плащането трябва да бъде таксувано само за консумираната топлинна енергия и не може да бъде таксувано за неконсумирана, независимо от причините, поради които тази енергия не се получава.

Когато ще бъдат приети изменения в закона и дали те ще бъдат приети, остава само да се гадае. Министерството на строителството в следващото си писмо с отговори на въпросите за размера на заплащането на топлинна енергия за поддръжката на ЗИП предложи да бъде инсталирано чрез гласуване на общото събрание на МКД "въз основа на принципите на човечеството, рационалност и справедливост" :-). Това е смешно, особено за човечеството.

Моето мнение - такова решение на общото събрание ще бъде в противоречие с Правилника за обществените услуги и Жилищния кодекс. Тъй като законът не позволява на собствениците да определят самостоятелно стандарта на потребление и размера на плащането за услугата, включена в структурата на плащането за жилищни помещения.

Все още има положителни решения, при които съдът се е обърнал към собственика на апартамента, който е инсталирал отоплителната си система. И това е удоволствие. Например един от най-новите в моя регион е тук. (PS, за съжаление, беше отменено от кабинета през март 2018 г., след като написах тази статия). Съдът установи, че организацията за топлоснабдяване не е в състояние да докаже предоставянето на отоплителната услуга на собственика, който се затопля независимо. И ако няма услуга, няма плащане, включително за общото потребление в MFB.

За да инсталирате котела в апартамент или не е двусмислен въпрос. Съществува голям риск, че след като преминат през всички кръгове на координиране на проекта и получаване на разрешение, собственикът все пак ще получи разписка за плащане от отоплителната система.

В момента не препоръчвам да се явяват в съда с искания да оспорвате таксите за отопление - съдилищата отказват да ги удовлетворят във всички региони, трябва да изчакате закона за плащанията за отопление (вече има проект) или становището на Конституционния съд.

Как да инсталирате газов котел в апартамента

Независимото инсталиране на газов котел в апартамент или частна къща е трудно както технологично, така и организационно.

Това е важно! Не трябва да забравяме, че газът е гориво с повишена опасност и цялата работа трябва да се извършва от специалисти. В противен случай рискът от фатална грешка е твърде голям, резултатът от който вече няма да бъде допълнителните разходи, а щети за здравето и понякога за живота на хората.

За видовете газово оборудване

Монтаж на газови котли

Инсталирането на газово оборудване във всеки случай ще изисква ходене до властите, получаване на необходимите разрешителни и цяла купчина от различни документи. Както устройствата, така и самата стая трябва да отговарят на изискванията и стандартите, установени в регулаторната документация. Монтажът на модулите трябва да се извършва съгласно правилата. Въпреки това, преди да започнете екскурзия в регулаторните организации, струва си да разберете разновидностите на газовото оборудване, използвано за отопление и топла вода.

За да се създаде цялостна система за отопление и топла вода, ще е необходима монтаж на двуканален котел. Устройството трябва да разполага с необходимата автоматизация. Такива устройства са скъпи и тяхното монтиране трябва да се извършва само от специалисти.

Бюджетният вариант е да се използва само газово оборудване за получаване на топла вода. Това е газовата колона. В сравнение с електрическите нагреватели е по-ефективно и по-евтино да се използва. Дори скъпо устройство ще се изплати за около година и половина. Тук трябва да вземем под внимание, че инсталирането му не е позволено във всички апартаменти. Предимството на бойлерите е, че те лесно могат да бъдат поставени сами. Решете коя опция да изберете, която ви е необходима въз основа на конкретни условия.

Котелна къща

Пълна котелна помещение, базирано на газов бойлер, може да бъде оборудвано в дървена къща в страната, във вила и в обикновен градски апартамент.

Неговото "сърце" е двоен котел с автоматични системи. Автоматизацията осигурява не само сигурност, но и ефективността на работата на цялата мрежа. Работата му е, че зависи от осигуряването на удобен температурен режим и възможността за намаляване на потреблението на газ по време на работа на устройството.

Въпреки всичките си предимства инсталирането на котел с автоматика има един важен нюанс. В случай на прекъсване на захранването, устройството ще превключи на режим на минимално отопление.

Информация за правилата за инсталиране

За инсталиране на газово оборудване съществуват редица изисквания:

 • По-голямата част от моделите трябва да бъдат поставени в отделна стая. Изключението се прави от стени - те могат да се монтират в нежилищни помещения, например в кухнята или в банята, ако размерите им позволяват. Преди монтажа на котела е необходимо да се осигури необходимата вентилация в котелното помещение.
 • Обемът на помещенията за инсталиране на газово оборудване с затворена камера не е регулиран, но районът трябва да отговаря на стандартите. Освен това уредът трябва да има достъп до газовия канал. Да го доведе до ventkanalam е неприемливо.
 • Хоризонтално разположените части на димохода не могат да имат дължина повече от 3 метра и имат повече от три оборота. Изходът от димохода трябва да се повдигне над нивото на покрива с най-малко един метър.
 • Стенните модели се монтират на разстояние от 800 mm или повече от подовата повърхност. Не трябва да се поставят предмети под котела и върху пода трябва да се полага метален лист. Уверете се, че сте монтирали разширителния резервоар и въздушен клапан.

Не инсталирайте газово оборудване в следните помещения:

 • В апартаменти на жилищна сграда без главен газопровод - това са по-голямата част от къщите на старите сгради.
 • В стаите с фалшиви тавани и мецанини.

На практика е невъзможно да се инсталира подов модел в апартамент в висока сграда. В крайна сметка това ще изисква сериозно преустройство с всички произтичащи от това проблеми и разходи. Няма ограничения за инсталирането на такова оборудване в частна къща. Тук е по-добре да направите отделна котелна кабина, например, в продължение. Тази стая трябва да отговаря на следните стандарти:

 • Входни врати - не вече 80 см.
 • Трябва да има комин, който да стига до покрива или през стената навън.
 • Височината на котелното помещение трябва да бъде най-малко 2,2 м. Стаята е оборудвана с вентилационна система.

Двуканален котел с автоматика ще изисква разпределение на отделен клон на електрическата инсталация. На него е инсталиран допълнителен автоматичен 20 A. Препоръчително е да се осигури резервна мощност на автоматизацията, която може да поддържа своята работа в нормален режим за най-малко 24 часа. За да направите това, можете да закупите дизелов генератор или UPS - непрекъснато захранване.

На димните газове се налагат сериозни изисквания. Неговият минимален диаметър е 110 мм, независимо от мощността на инсталираното оборудване. Оптималният диаметър на димохода се изчислява въз основа на характеристиките на мощността на уреда - колкото по-голяма е мощността, толкова по-голям е диаметърът.

Свързване на котела

Инсталиране и конфигуриране на котлите за газ

Основният параметър при избора на газов котел е неговата мощност. Тя трябва да бъде достатъчна, за да се гарантира нормалното функциониране на отоплителната система, но в същото време не е излишна. При прекомерна мощност съществува висок риск от напукване на топлообменника. Така нареченият киселинен кондензат може да се образува, когато температурата в връщащата тръба падне под точката на оросяване на газовете - 56 градуса. Големият захранващ блок бързо загрява системата и влиза в режим на готовност, докато температурата спадне до определени параметри. След охлаждане котелът отново се включва, но мощните топлообменници имат висока термична инерция, така че преди да се затопли отново киселинният кондензат може да падне.

Оптималната мощност трябва да се определи въз основа на изчисленията на топлинната техника. Прекомерната мощност трябва да е в приемлив диапазон. В частна къща, топлотехническите изчисления ще трябва да се извършват независимо или поканени експерти. За жилищни сгради такива данни могат да бъдат намерени в техническото бюро за инвентаризация.

Преди инсталирането на котела е необходимо не само да се оборудва помещението, но и да се събере необходимата документация:

 • Договорът за доставка на газ - при инсталиране на бойлер не се изисква.
 • Документите на измервателния уред - без това устройство за свързване на газовото отопление и отоплителното оборудване, са забранени.
 • Документи от ОТИ за извършване на промени в техническия паспорт на къща или апартамент. В новия план трябва да се вземе предвид местоположението на котелното помещение.
 • Сертификатът за регистрация на котелното оборудване.

На този етап можете да подадете до газовата служба заявление за разработване на проектна документация и технически спецификации. Можете да инсталирате устройството сами, преди да получите готовия проект, но при условие, че стаята е напълно съвместима и одобрена от регулаторните органи. Газопроводите трябва да се извършват само от служители на газови услуги. Преди пускането в експлоатация е необходимо да се получи декларация за годност от газов инженер.

Ако връзката на котела с газопровода се осъществи самостоятелно, практически няма шанс да се получи становище от инженер. Такива работи трябва да се извършват само от специалисти. Можете самостоятелно да монтирате хидравличните и ел. Тръбопроводи на котела. По правило всички необходими изисквания и инструкции могат да бъдат намерени в инструкциите за устройството.

Проект и ТУ

Проектът и спецификациите (технически условия) - най-важните документи за инсталирането на газова автономна отоплителна мрежа. Техническите спецификации се извършват в газовата сервизна услуга. По същество този документ е официално разрешение за инсталиране на оборудване. За помещения, които напълно отговарят на изискванията на регулаторната документация, дизайнът на техническите спецификации отнема около 14 дни.

Проектната документация се разработва след получаване на ТУ. Всъщност това е диаграма на монтажа на инсталацията и полагането на тръбопровода. За частна къща проектът трябва да включва карта на маршрута за секцията. Тази документация се разработва и от лицензирани дизайнери.

съчетаване

Дори документи, разработени от специалисти, трябва да бъдат одобрени от контролните газови служби. Всичко това може да отнеме до три месеца - в зависимост от сложността на разработения проект. Заедно с проектната документация е необходимо да се предоставят на газови услуги:

 • Сертификат за регистрация на отоплителното устройство и ръководство за употреба.
 • Сертификати за оборудване.
 • Заключението на изпита.

Първи стъпки

Схема за монтаж на двуканален газов котел

Стените и подовите газови котли трябва да бъдат инсталирани от специалисти, лицензирани да извършват такава работа. Работите се извършват в помещение с температура най-малко +5 градуса и на няколко етапа:

 • Подготовка на дупка, през която ще бъде изтеглена коаксиална тръба или димоотвод.
 • Монтиране на устройството. Стена - върху скобата, пода - на предварително подготвено място.
 • Връзка при хидробобуване.
 • Инсталирайте газов клапан, метър, ако не е бил инсталиран по-рано, и сензори.
 • Свързване на уреда към електрозавързването и заземяването му.
 • Изходна коаксиална тръба извън къщата.
 • Запълване на системата с тестване на охлаждащата течност и налягането.
 • Проверете за изтичане на газ.

заключение

Независимо от вида на закупеното от вас оборудване, в инсталацията на котела в къща или апартамент трябва да участват само газови специалисти. Независимата работа е разрешена само частично и при условие, че те не изискват намеса в газопровода. Цялата документация, въз основа на която се извършва инсталирането на котела, трябва да бъде координирана. Само най-простите бойлери, т.е. гейзерите са обект на независима инсталация.

Инсталиране на газов котел в апартамента - изисквания и правила за жилищна сграда

Ако желаете да организирате индивидуално отопление в апартамента с помощта на газов котел, не трябва да бързате да закупите оборудването, тъй като не винаги е възможно то да бъде отоплено. Има много ограничения. Факт е, че не всички жилищни сгради са проектирани да използват газов котел в апартамент вместо централно отопление.

В случай на живеене в висока сграда, където не се предоставя апартаментно топлоснабдяване, е трудно и често нереалистично да се приложи такова решение. Ако къщата няма такава възможност, тогава може да се направи опит за получаване на разрешение в случай на нейното преустройство, ако има решение за изключване на сградата от централизирано отопление и пренос към отопление на апартаментите.

В такава ситуация са разработени технически условия за прехода за цялата сграда и се предават на всички собственици на имоти. За да разберете дали е възможно да инсталирате газов котел в апартамент, трябва да подадете съответното заявление и да го подадете в офиса на Gorgaz, който обслужва района, и да получите отговор.

Списък на необходимите действия

Ако стане известно, че инсталирането на индивидуално отопление е позволено в къщата, продължителното разхождане около инстанциите не може да бъде избегнато:

 • Първата стъпка е да отидете в местната организация, отговорна за доставката на газ и да напишете изявление за инсталирането на газов котел в апартамента. След известно време собствениците на жилища получават заключение относно разрешението или забраната за монтаж на отоплителната инсталация. Получаването на положителен отговор означава, че можете да инсталирате оборудването.
 • Следващото ще се нуждае от проект. То трябва да бъде поръчано в офиса на проекта, което има право на този вид работа. Адресът му може да се намери в газопреносната компания. На този етап е препоръчително да изберете модел на котела и брояч. Съгласно тях трябва да се изготвят проектна документация и данните, посочени в спецификацията. Факт е, че промените след одобрение могат да бъдат направени само по-късно и срещу заплащане. Ако проектът е подписан, нищо не може да се промени в него, трябва да поръчате нов.
 • Органите за борба с пожарите следва да установят адреса и името на организацията, участваща в проверката на състоянието на вентилационните канали, и да се споразумеят със своите специалисти за услугата. Представител на компанията ще дойде и ще провери качеството на вентилацията. Ако всичко е наред, ще бъде дадено разрешение за инсталиране на газов котел в апартамента. В случай на незадоволително състояние на комина, се съставя акт с списък на произведенията, които трябва да се извършат. След като премахнете недостатъците, трябва да поканите отново специалист, който да получи разрешение в крайна сметка.
 • На следващия етап се подаде декларация за отхвърляне на отоплението към отоплителната система. Ако възнамерявате да затоплите водата сами, трябва да се откажете и от гореща вода. Препоръчително е незабавно да се изяснят сроковете за изпълнение на мерките за прекъсване. На ръце вече трябва да бъде проектът за промяна, одобрен от "Gorgaz".
 • Данните за придобития измервателен уред и бойлера се съобщават на организацията на проекта. След това се изготвя завършената документация. Не е нужно да се закупува предварително оборудване, тъй като не винаги е възможно да се получи разрешение за инсталиране на газов котел в жилищна сграда.
 • След това в отдела "Горгаз" се сключва договор за обслужване на блока и проектът за газификация се представя за одобрение.
 • След получаване на подписан проект можете да преминете към изключване от отоплителната система. В този случай ще трябва да източите водата от отоплителната система на цялата къща.
 • След това собственикът на апартамент трябва да монтира индивидуална отоплителна система. Котелът е монтиран без свързване към газопровода, проверете системата за плътност и готовност за работа.
 • В "Горгаз" открийте датата, на която можете да инсталирате газов котел в жилищна сграда в конкретен апартамент. Служителите му ще свържат тръбите и оборудването в съответствие с проекта, ще уплътнят метъра, ще пуснат табелката и устройството.
 • За да е валидна гаранцията за газовия котел, ще трябва да се създаде и извърши първото пускане в експлоатация с последваща нота в паспорта. По отношение на този вид работа трябва да се свържете с уреда, в който устройството е било пусната в експлоатация. Капитанът ще коригира котела, ще стартира системата и ще направи печат в паспорта. Сега можете да използвате монтирано оборудване.

Целият процес, описан по-горе, като се вземат предвид изискванията за инсталиране на газов котел в жилищна сграда, ще отнеме от 1,5 до 2,5 месеца. Ето защо е желателно да започне процедурата през пролетта или в самото начало на лятото.

Правила за инсталиране на газови уреди в апартамента

Най-малкото от всички проблеми с подреждането на индивидуалното отопление възниква от собствениците на нови апартаменти, които не са свързани с централизираната отоплителна система. В този случай няма нужда да посещавате отоплителната мрежа и не е нужно да се справяте с прекъсването на връзката с речниците, а разрешението за инсталиране на отопление на газ в жилищна сграда може да бъде в пакета документи за недвижими имоти.

Но в този случай е необходимо да се спазват определени правила. На първо място, като имате документи в ръцете си, не можете да инсталирате газово оборудване сами - тази работа трябва да се извършва от специалисти. Това може да бъде не само служители на газоснабдителната организация, но и представители на фирма, чийто вид дейност е лицензирана.

След като инсталацията приключи, инженерът на предприятието, който доставя газово гориво, ще провери правилността на връзката и ще издаде разрешение за използване на котела. Само тогава може да се отвори вентилът, водещ към апартамента.

Преди пускане в експлоатация, в съответствие с изискванията за монтаж на котел в жилищна сграда, е необходимо да се провери индивидуалната отоплителна система. За тази цел тя се пуска под налягане от поне 1.8 атмосфери. Този параметър може да се контролира с помощта на манометър на отоплителната инсталация.

Ако тръбите се монтират в пода или стените, е желателно да увеличите налягането и да задвижвате охлаждащата течност през тях поне 24 часа. Само след тестване на системата можете да сте сигурни, че няма течове и надеждни връзки.

Преди да стартирате устройството, изсмучете въздуха. Тъй като системите са затворени при инсталиране на газов котел в жилищна сграда, е необходимо да се използват Mayevsky кранове, разположени на радиатори. Въздухът се изтощава във всяка батерия, като се заобикаля няколко пъти последователно, докато остане въздух в тях. След това системата може да бъде пусната в режим на работа - включете топлозахранването.

Не трябва да забравяме, че модерните блокове се контролират от автоматизация, а такива устройства изискват напрежение. Ето защо се препоръчва използването на регулатор на напрежението и непрекъсваемо захранване. За да се предпази котелът от натрупвания, които се натрупват на вътрешната му повърхност, филтрите трябва да се монтират в местата, където влизат гориво и студена вода.

Необходимо е да поставите електрическия контакт и друго газово устройство на разстояние най-малко 30 сантиметра от устройството.

Подреждане на помещения под котела

Инсталирането на стенен газов уред е най-доброто в кухнята, чието оформление отговаря на стандартите за поставяне на такова оборудване. Също в тази стая вече има очна линия, вода и газ.

Ето и нормите за инсталиране на газов котел в апартамент:

 1. Площта на помещението, където е планирано инсталирането на оборудване, когато таваните в него не са по-ниски от 2,5 метра, трябва да надвишават четири квадратни метра.
 2. Задължително е да има прозорец, който да се отваря. Площта му трябва да бъде 0,3 квадратни метра. м. 10 кубически метра обем. Например, размерът на стаята е 3x3 метра с височина на тавана от 2,5 метра. Обемът ще бъде 3х3 х2,5 = 22,5 м 3. Това означава, че площта по прозореца не може да бъде по-малка от 22.5: 10 х 0.3 = 0.675 квадратни метра. m. Този параметър в стандартен прозорец 1,2x0,8 = 0,96 квадрат. m. Подходящо е, но е необходимо наличието на траверси или вентилационни отвори.
 3. Широчината на входната врата не може да бъде по-малка от 80 сантиметра.
 4. Трябва да има таванни отвори.

Препоръки за инсталиране на газово оборудване

В документите, приложени към продукта, всеки производител описва изискванията за инсталиране на газов котел в апартамента. За да е валидна гаранцията, предоставена от производителите, модулът трябва да бъде монтиран в съответствие с препоръките им.

Списъкът на изискванията е както следва:

 1. Бойлерът от стената е отделен от стените с незапалим материал. Когато са облицовани или покрити със слой мазилка, това ще бъде достатъчно. На повърхността, облицована с дърво, веднага окачи устройството не може.
 2. Подът се поставя на незапалима основа. Ако подът има керамични плочки или е бетон, не правете нищо. На дървена подова настилка трябва да поставите лист изолационен материал и върху него да фиксирате метален лист, чийто размер надвишава размерите на котела с 30 сантиметра.

Изисквания за подреждането на комина

Когато един газов бойлер от всякакъв тип е инсталиран в жилищна сграда на жилищна сграда, коминът не трябва да бъде по-тесен от изхода му. Ако устройството има отворена горивна камера и мощност не по-голяма от 30 kW, напречното сечение на комина не може да бъде по-малко от 140 mm и с капацитет от 40 kW до 160 mm в диаметър.

Ако котелът има затворена горивна камера, той се захранва с коаксиален комин с размерите на напречното сечение, препоръчани от производителя.

След това трябва да спазвате следните правила:

 • тръбата, която идва от монтираната на стената газ, трябва да има минимална дължина от 50 сантиметра, след което може да се монтира само коляно;
 • през комина не могат да се създават повече от три завоя;
 • Горивните продукти от уреди с отворени горивни камери се отвеждат до комина, а от затворени, също и до комина или през стената директно към улицата (методът зависи от проекта).

Избор на газов котел

Преди да поставите котела в апартамента, трябва да направите най-добрия избор. Бойлерите за стени и подове могат да бъдат монтирани в висока сграда. Стените модели се считат за по-естетически и удобни по отношение на разположението. Размерите им са сравними с размерите на кухненските шкафове и следователно се вписват добре във вътрешността на стаята.

С монтирането на монтирани на пода части ще бъде по-трудно, защото те не винаги могат да бъдат изтеглени близо до стената. Този нюанс зависи от местоположението на изпускателната тръба. Ако е отгоре, устройството се премества на стената, ако желаете.

Бойлерите са също единични и двойни. Първият от тях работи само за отопление, а вторият - за отопление и отопление. Когато се използва друго оборудване за битова гореща вода, тогава модел с една циркулация е достатъчен.

Ако водата се загрява от газов котел, трябва да изберете един от двата начина: котел с индиректно нагряване или серпентина. И двата варианта имат недостатъци. Когато се използва серпентина, което означава, че се извършва нагряване, не всички блокове могат да поддържат зададената температура.

По тази причина в котлите е необходимо да се създадат специални режими на работа, те се наричат ​​по различен начин в различните устройства. Например, в моделите на Navien, Beretta е "приоритет на топла вода", а в Ferrolli - "комфорт".

Недостатъкът на отоплението в котела е, че газовото гориво се консумира, за да се поддържа стабилна температура на водата в резервоара. Освен това резервът на нагрятата вода е ограничен. След консумацията му, трябва да изчакате, докато новата част се загрее.

Изборът на горните методи е индивидуален въпрос, но трябва да се има предвид, че при варианта на потока ще бъде необходимо да се съсредоточим върху капацитета на нагряване на водата на минута и на котелното на обема на резервоара.

Газовите блокове се различават по вида на използваната горелка, които са:

 • единична позиция;
 • двупозиционна;
 • модулирано.

Еднопосочните са най-евтините, но в същото време те са най-неефективни, тъй като винаги работят на пълен капацитет. Малко по-икономична - две позиции, които могат да работят при 100% мощност и 50%. Най-добрите горелки са модулирани, тъй като имат много режими на работа, което позволява да се пести гориво. Тяхното изпълнение се контролира автоматично.

Горелката се намира в горивната камера, която е отворена или затворена. Кислородът за открити камери идва от стаята, а продуктите от изгарянето се отвеждат през атмосферния комин.

Затворените камери са оборудвани с коаксиална конструкция на комина и от улицата влизат кислород за изгаряне. В този случай продуктите на изгаряне се изпускат по централния контур на комина и въздухът влиза отвън.

Подовите единици са оборудвани с надуваем или атмосферен фенер. При монтажа на котелно на котлен кабинет в жилищна сграда е позволено да се използва атмосферна горелка в апартамент. Повечето от тези газови уреди имат затворена горивна камера, което означава, че те са завършени с турбина и коаксиален комин.

Изчисляване на мощността на котела

Когато се избере типът нагревател, е необходимо да се определи неговият капацитет. Ако желаете, можете да поръчате термично изчисление, за да определите топлинната загуба в помещенията. Въз основа на тази цифра те започват да избират мощността на котела.

Възможно е да не се правят изчисления, а да се използват експерименталните норми, според които за 10 "квадратчета" пространство се изисква 1 kW мощност на котела. Този резултат трябва да се добави към маржа на ефективността за различни загуби.

Например за отопление на апартамент с площ от 60 квадратни метра се нуждаете от устройство с мощност 6 kW. Ако възнамерявате да затоплите водата, добавете 50% и вземете 9 кВт мощност, а в случай на необичайно студено време още 20-30%. Крайният резултат е 12 кВт.

Но това е изчисление за централна Русия. Ако селището е разположено на север, трябва да увеличите още повече ефективността на устройството. Специфичната стойност зависи от степента на изолация на къщата. За панелни или тухлени високи сгради ще бъде 50% или повече.

Котелът трябва да има достатъчно енергия, за да осигури комфорт в апартамента, така че не трябва да го спасявате. Разликата в разходите няма да бъде голяма. Ако се закупи автоматизиран бойлер, няма да има преливане на газ, тъй като такива модели на единици са най-икономичните.

Процесът на получаване на разрешение, свързан с възможността за поставяне на газов котел в апартамент, е доста сложен, скъп и отнема време. Но всички усилия си струват, тъй като е много по-добре да живеете при комфортна температура в стаите. В този случай заплащането за индивидуално отопление ще е по-малко, отколкото за централизирано.

Top